Skip to content

Hukka – mitä se on ja miten sitä voitaisiin vähentää?

Jaa
LinkedIn Facebook

Mitä tarkoitamme, kun puhumme hukka-ajasta?  

Hukka tai hukka-aika tarkoittaa aikaa, joka käytetään tuottamattomaan tai tarpeettomaan toimintaan. Rakennusalalla hukka-aikaa voi syntyä esimerkiksi huonosti suunnitelluista työvaiheista, työvaiheiden välillä esiintyvästä turhasta odotuksesta tai epäjärjestyksestä. Hukka-aika johtaa kustannusten kasvuun, aikataulun venymiseen ja täten se saattaa vaikuttaa negatiivisesti projektin lopputulokseen.  

Rakennusalalla hukka-aika on merkittävä haaste, joka vaikuttaa negatiivisesti projektien aikatauluun ja kustannuksiin. Tässä blogissa käsittelen muutamia esimerkkejä, miten rakennusprojektin aikana voidaan minimoida hukka-aikaa.
 

Suunnittele huolellisesti 

Hyvä yleisaikataulun ja viikkoaikataulujen suunnittelu on avainasemassa rakennusprojektin onnistumiselle ja hukka-ajan minimoinnille. Tarkka suunnittelu ja mahdollisimman yksityiskohtaiset aikataulut auttavat vähentämään viivästyksiä ja työvaiheiden välillä esiintyvää hukka-aikaa. Huolellisesti laaditussa aikataulussa tulee huomioida ainakin seuraavat asiat:  

  • Kaikki työvaiheet; ei ainoastaan omat työt, vaan myös kaikki omiin töihin vaikuttavat työvaiheet 
  • Kriittisimmät materiaalitoimitukset; tärkeimmät hankinnat tulee olla hyvin suunniteltu, jotta töiden tekeminen ei pysähdy materiaalien puutteen vuoksi
  • Osapuolien sitoutuminen aikatauluun; työmaan jokainen osapuoli sitoutuu toimimaan sovitun aikataulun mukaisesti. 

 

Kouluta ja ohjeista henkilöstöä 

Henkilöstön kouluttaminen ja työhön opastaminen on tärkeää hukka-ajan minimoinnissa. Työntekijät tulee olla koulutettu käyttämään työkaluja ja laitteita oikein.  

Työkalujen ja laitteiden käyttämisen lisäksi työntekijän tulee ymmärtää mitä häneltä odotetaan ja millainen työn lopputuloksen tulisi olla, jotta seuraava työntekijä pääsee jatkamaan mahdollisimman sujuvasti samasta mestasta. Työnjohtajat ja työmaainsinöörit ovat tekemisissä päivittäin erilaisten koneiden, laitteiden ja ohjelmistojen kanssa. Toimihenkilöiltä olisikin hyvä varmistaa, että osaaminen eri työkalujen käytössä on riittävällä tasolla. Sekä toimihenkilöitä, että työntekijöitä kannattaa myös valmentaa parempaan viestintään ja kommunikointiin, jotta yhteistyö sujuu mutkattomammin.

 

Varmista tehokas viestintä 

Hyvä viestintä on tärkeää kaikissa projekteissa, myös rakennusprojekteissa. Jokaisen projektin jäsenen tulee olla selvillä omasta roolistaan ja vastuustaan sekä siitä, mitä muut projektin osapuolet tekevät. Koko työmaan yhteiset viestintäkanavat voivat auttaa välttämään väärinkäsityksiä ja kommunikointiongelmia, jotka voivat johtaa viivästyksiin. Viestintävälineet, kuten sähköposti, tekstiviesti, Whatsapp, videokokoukset ja työnohjaukseen suunnitellut ohjelmistot ovat erittäin hyödyllisiä tehokkaan viestinnän varmistamiseksi. Erilaiset digitaaliset ratkaisut eivät poissulje kasvotusten käytävien keskustelujen tarpeellisuutta, mutta niillä voidaan sujuvoittaa viestintää kiireisen työmaa-arjen keskellä. 

Hyödynnä digitaalisia ratkaisuja 

Myös ohjelmistojen käytöllä voidaan vähentää hukka-aikaa rakennusprojekteissa. Ohjelmistot auttavat suunnittelemaan ja seuraamaan projektin etenemistä, jolloin voidaan havaita mahdolliset ongelmat jo hyvissä ajoin ja reagoida niihin nopeasti.  

Rakennuksen tietomallinnus on tehokas tapa minimoida hukka-aikaa, sillä se mahdollistaa suunnitteluvirheiden havaitsemisen ennen rakentamisen aloittamista. Mahdollisimman tarkka kustannusarvio antaa työmaalle lisätietoa projektin suunnitelmista mm. mitattujen määrien ja materiaaliluetteloiden muodossa. Laskennasta voidaan saada myös lisäarvoa aikataulun suunnitteluun, kun siitä voidaan siirtää tietoa esim. aikatauluohjelmiin.  

Aikataulu- ja projektinhallintaohjelmistot auttavat minimoimaan aikatauluun liittyviä hukka-aikoja. Aikatauluohjelmistot mahdollistavat erilaisten suunnittelutyökalujen myötä tarkan yleis- ja viikkoaikataulun suunnittelun. Perinteisen janakaaviosuunnittelun lisäksi ohjelmistot voivat tarjota mm. paikka-aikakaavion sekä tahtiaikataulutyökaluja ja resursointia tukevia toiminnallisuuksia. Pilvipohjaiset ohjelmistot helpottavat projektien hallintaa, seurantaa ja kommunikointia, sillä ne mahdollistavat myös reaaliaikaisen tiedon jakamisen ja yhteistyön projektin eri osapuolten välillä. 

 

Varmista materiaalien ja työkalujen saatavuus 

Materiaalien ja työkalujen puute voi aiheuttaa merkittävää hukka-aikaa rakennusprojekteissa. Varmista siis, että materiaalit ovat saatavilla ajoissa ja työkalut ovat kunnossa ennen työn aloittamista. Viime aikoina tavaratoimitukset ovat tuottaneet haasteita työmaan aikatauluihin, mutta sitä suuremmalla syyllä aikataulussa kannattaa huomioida tärkeimmät hankinnat, jotta työt eivät pysähdy materiaalin puutteen vuoksi. Tämä voi vaatia tarkempaa suunnittelua ja koordinointia, jotta kaikki tarvittavat materiaalit ja työkalut ovat käytettävissä oikeaan aikaan. 

Pidä huolta työmaan järjestyksestä ja siisteydestä 

Huolimaton työmaan järjestys ja siisteys voivat johtaa hukka-aikaan ja turhiin virheisiin. Siksi on tärkeää varmistaa, että työmaa pysyy siistinä ja järjestyksessä koko projektin ajan. Tämä edellyttää asianmukaista varastointia, järjestelyä ja siivousta. On tärkeää suunnitella työmaa ja sen järjestys huolellisesti etukäteen, jotta kaikki materiaalit ja työkalut ovat helposti saatavilla ja työntekijät voivat liikkua työmaalla sujuvasti ilman tarpeettomia esteitä. 

 Käytä Lean-periaatteita 

Lean-periaatteiden käyttö rakennusprojekteissa voi auttaa minimoimaan hukka-aikaa. Lean-ajattelu keskittyy prosessien virtaviivaistamiseen ja tehokkuuden maksimointiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi töiden suunnittelua tahtituotannon mukaisesti tai materiaalien varastoinnin minimointia, joilla voidaan vähentää hukka-aikaa ja ylimääräisiä kustannuksia. Lean-periaatteiden soveltaminen rakennusprojekteihin voi myös parantaa työn laatua ja lisätä työntekijöiden tyytyväisyyttä, kun heillä on selkeät ja tarkat ohjeet siitä, mitä heiltä odotetaan. 

Työmaan hukka-ajan vähentämiseen on siis monia eri tapoja. Merkittävimpänä keinona hukka-ajan minimoimiseksi vaaditaan tarkkaa suunnittelua, töiden etenemisen seurantaa ja työmaan hallintaa. Nämä voidaan saavuttaa esim.  

  • lean-periaatteiden käytöllä
  • työnsuunnittelua ja seurantaa tukevia ohjelmistoja hyödyntämällä
  • osaavalla ja koulutetulla henkilöstöllä
  • kaikki osapuolet saavuttavalla viestinnällä.  

Nämä toimenpiteet parantavat projektin tehokkuutta ja tuottavuutta, mikä puolestaan vähentää hukka-aikaa ja kustannuksia. Lopputuloksena on laadukkaampi rakennusprojekti, joka valmistuu ajallaan ja budjetissa pysyen.

 

 

Oletko sinä aikataulumestari?