Skip to content

Opas onnistuneeseen loppukatselmukseen

Jaa
LinkedIn Facebook

Mikä on loppukatselmus? 

Loppukatselmus on rakennusprojektin viimeinen vaihe, jonka aikana tarkastetaan, että kaikki projektin osa-alueet on toteutettu suunnitelmien, sopimusten ja lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Se on tarkastus, jossa varmistetaan, että rakennus on valmis käyttöön ja että kaikki vaatimukset täyttyvät ennen lopullista hyväksyntää ja luovutusta. 

Loppukatselmus suoritetaan rakennusprojektin valmistuttua. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki rakennustyöt on tehty oikein, materiaalit ovat laadukkaita ja että rakennus täyttää kaikki säädökset ja määräykset. 

Loppukatselmuksen merkitys rakennusprosessissa 

Loppukatselmus varmistaa, että projekti on saatu päätökseen asianmukaisesti. Loppukatselmus suojaa rakennusprojektin eri osapuolia – tilaajaa, urakoitsijaa ja loppukäyttäjää, ja se varmistaa, että rakennus on turvallinen ja käyttövalmis. Loppukatselmuksen puuttuminen voi johtaa mittavaan remonttiin tai jopa rakennuksen purkamiseen.  

Mitkä ovat loppukatselmuksen lakisääteiset vaatimukset? 

Loppukatselmus on lakisääteinen toimenpide, joka on tehtävä ennen rakennuksen käyttöönottoa. Rakennuttajan tulee tilata loppukatselmus hyvissä ajoin rakennusluvan voimassaolon aikana. 

Rakennusvalvontaviranomaiset asettavat tietyt vaatimukset loppukatselmukselle, näitä vaatimuksia ohjaa esimerkiksi rakennusmääräykset. 

Loppukatselmus voidaan suorittaa myös niin sanottuna osittaisena loppukatselmuksena. Tällöin rakennus tai sen osa hyväksytään käyttöönotettavaksi. Edellytyksenä on, että rakennus on vähäisiltä osin keskeneräinen ja, että se on turvallinen ja käyttökelpoinen. 

Mitä vaiheita kuuluu loppukatselmukseen? 

Lopputarkastukseen kuuluu useita vaiheita. Ensimmäisenä varmistetaan projektin valmiusaste ja selvitetään, että projekti on valmis loppukatselmukseen. Tämän jälkeen kaikki projektin dokumentit kootaan ja tarkastetaan. Dokumentteja ovat esim. suunnitelmat, lupapaperit ja tarvittavat tarkastusraportit.  

Työmaakierroksella tarkistetaan rakennuksen tekniset järjestelmät, kuten sähkö-, LVI- ja automaatiojärjestelmät ja varmistetaan, että ne toimivat. Lisäksi kierroksen aikana kerätään ylös mahdolliset kierroksen aikana havaitut virheet ja puutteet. Virheet ja puutteet dokumentoidaan ja niiden korjaamisesta vastaa urakoitsija. 

Loppukatselmus saa hyväksynnän lopullisessa tarkastuksessa, joka tehdään, kun havaitut virheet ja puutteet on korjattu.  

Yleisimmät havaitut virheet loppukatselmuksessa 

Loppukatselmuksessa tehdään usein seuraavia havaintoja:

  1. Viimeistelyn puutteet: näitä ovat esimerkiksi maalausvirheet, huonosti asennetut ovet tai ikkunat tai lattioiden epätasaisuudet.
  2. Teknisten järjestelmien viat: sähkö- ja LVI-järjestelmissä voi olla asennusvirheitä tai puutteita
  3. Turvallisuuspuutteet: Turvallisuusmääräysten noudattamatta jättäminen, kuten puutteelliset hätäpoistumistiet tai paloturvallisuusjärjestelmät.
 

Vinkkejä yleisimpien virheiden välttämiseen 

Virheet ja puutteet kannattaa pyrkiä minimoimaan rakennusaikana työvaiheiden dokumentoinnilla. Laadukas työvaiheiden dokumentointi vähentää virheitä ja puutteita sekä parantaa tutkitusti hankkeen kannattavuutta. Velvoittamalla urakoitsijan dokumentoimaan omat työvaiheet, dokumentointi tapahtuu työn ohessa ja on näin ollen reaaliaikaista. Esimerkiksi käyttämällä dokumentoinnin hallintaan tarkoitettua Admicom Visionia, kaikki dokumentaatio löytyy yhdestä paikasta ja työmaan tapahtumat ovat helposti seurattavissa.  

Työn dokumentoinnin lisäksi säännölliset työmaakierrokset tukevat dokumentaatiosta saatua tietoa ja auttavat havaitsemaan mahdolliset ongelmat ajoissa. Unohtamatta kommunikaation tärkeyttä - hyvä viestintä kaikkien osapuolten välillä varmistaa, että kaikki tietävät vaatimukset ja ovat perillä yhteisistä asioista. 

Käytännön vinkkejä onnistuneeseen loppukatselmukseen 

Onnistuneen loppukatselmuksen varmistamiseksi kannattaa: 

  1. Aloittaa valmistelut ajoissa: Varmista, että kaikki tarvittavat dokumentit ja tarkastukset on tehty ennen loppukatselmusta.
  2. Käyttää tarkastuslistoja: Valmiit tarkastuslistat auttavat varmistamaan, että mitään ei unohdu.
  3. Dokumentoida kaikki havaitut puutteet: Kirjaa ylös kaikki havaitut puutteet ja varmista, että ne korjataan ennen lopullista hyväksyntää. 

Loppukatselmus on rakennusprojektin välttämätön vaihe. Loppuvaiheen kiirettä helpottaaksesi kannattaakin kerätä dokumentaatiota reaaliaikaisesti ja huolehtia, että tarvittavat tarkastusasiakirjat tehdään työn ohessa, jotta ne löytyvät helposti ja nopeasti projektin loppusuoralla.