Skip to content
ERP

LTU Group

Malik Bentaieb

"Toiminnanohjausratkaisullamme olemme saaneet kaiken turhan pois ja arjen tehokkaammaksi. Näkyvin vaikutus on varmasti se, että pienemmällä toimihenkilömäärällä olemme päässeet isompaan liikevaihtoon."

LTU Group Oy on Suomen johtava ra­kennusmaalausyritys, joka työllistää keskimäärin 250 henkilöä ja viime vuonna liikevaihto kipusi jo lähelle 20 miljoonaa. Yrityksen toiminta painot­tuu uudiskohteiden ja isojen toimitilo­jen tasoite- ja maalausurakointiin.

Perinteinen tyyli ei kanna pitkälle

Maalausalan kehittämisessä Bentaieb peräänkuuluttaa yrityksiltä myös roh­keampaa tarttumista nykyajan mah­dollisuuksiin toimintojen hallinnassa ja tehostamisessa. Kehittyvät toiminnanohjausratkai­sut ovat muuttaneet yritysten toimin­tatapoja ja mahdollistaneet kustan­nustehokkaamman toiminnan.

– Juuri Adminetin (nyk. Admicom Ultima) kaltaiset uudet järjestelmät tuovat kustannussäästöjä ja monesti tuloksentekokyky paranee huomattavasti. Uusien järjestelmien myötä koko tuotannonhallinta on muuttunut paljon.

Bentaieb arvioi, että sisukkaasti vanhoista toimintatavoistaan kiinni­pitävät yritykset porskuttavat vielä muutaman vuoden jollain tavalla mu­kana, mutta tulevat auttamattomasti putoamaan kyydistä lähivuosina.

– Ei pitkällä tähtäimellä pysty sel­viytymään ilman nykyaikaista toimin­nanohjausta. Jollain tasolla varmaan pystyy vielä joitakin vuosia toimimaan, mutta se näkyy suoraan tuloksenteossa ja vaikeuttaa toimintaa huomattavasti, jos et ole kehityksessä mukana. Nätisti sanottuna: Jos menet vanhaan tyyliin, tiput kelkasta pois ennemmin tai myö­hemmin. Kehityksessä on oltava muka­na, sillä se auttaa niin paljon monessa asiassa ja tehostaa toimintaa.

Admicomista kehittyvä ohjelmistokumppani

Nykyaikaisuus, kehittämishalukkuus ja mahdollisuus hyvään kumppanuu­teen näyttelivät merkittävää roolia, kun yritys päätti vaihtaa vanhan toi­minnanohjausratkaisunsa Adminet­tiin vuoden 2016 alussa.

– Ikävä kyllä vanha järjestelmäm­me jäi täysin paikoilleen eikä kehitty­nyt, joten emme nähneet silloisessa ohjelmistotoimittajassa enää mitään tulevaisuutta. Admicomista puolestaan huokui halu kehittyä yrityksenä sekä kehittää ohjelmistoa aktiivisesti ja nopeasti. Halusimme sellaisen järjestel­män, jonka kehittymiseen voimme luot­taa myös tulevaisuudessa.

Edellä korostettu kumppanuus on ollut tärkeää myös LTU Grou­pin ja Admicomin yhteistyössä, sillä molemmat ovat halunneet kehittää Adminettiin toimialaa palvelevia uu­distuksia. Esimerkiksi Adminetin litte­raraportoinnin mallin kehittämisessä LTU Groupilla on ollut merkittävä rooli pilottiasiakkaana.

– Siinä on loistava esimerkki hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Admicom ryh­tyi kehittämään litterointijärjestelmää, pidimme palavereita, kävimme vaihto­ehtoja yhdessä läpi ja lopputuloksena oli toimiva ratkaisu kaikille Admicomin asiakkaille. Litterointijärjestelmä on tähän mennessä isoin yhteinen pon­nistuksemme, mutta sen lisäksi on luke­maton määrä kaikkea pientä, mitä on saatu yhdessä aikaan.

Tarkempaa seurantaa ja tehokkaampaa arkea

Vaikka Bentaieb arvostaa Admicomin kehityshalukkuutta, löytyvät lopulta tärkeimmät syyt Adminetin valintaan arjen toiminnan helpottamisesta.

– Ihan ykkösasia oli projektinhallin­ta ja seurantatiedon saaminen työnjoh­don käyttöön tarkalla tasolla. Aiemmin projektinseuranta oli aika kankeaa ja halusimme helppokäyttöisemmän oh­jelmiston, josta kaikki saavat enemmän tietoa irti. Työnjohdon palaute on ollut hyvää, kun he näkevät itse reaaliajas­sa mitä työmailla tapahtuu ja pystyvät seuraamaan tapahtumia litteratasolla. Adminet on työnjohdolle paljon help­pokäyttöisempi ja se tietysti motivoi seuraamaan ja penkomaan työmaiden tietoja tarkemmin.

Myös toimitusjohtaja itse on saa­nut uusia eväitä yrityksen toimintojen seurantaan reaaliaikaisesta ja tarkasta raportoinnista.

– Minunkin on paljon aiempaa hel­pompi seurata, mitä yhtiössä tapahtuu joka osa-alueella ja saan luotua juuri sellaisia raportteja, joita itse tarvitsen. Pidän tärkeänä myös sitä, että pääsen paljon nopeammin kiinni asioihin. Jos näen tietyltä raportilta, että esimerkiksi jokin asia työmaalla ei näytä menevän oikein, pääsen helposti porautumaan ongelman juurisyyhyn, puuttumaan sii­hen ajoissa ja sitä kautta kääntämään suuntaa oikeaksi.

Adminetissä yhden järjestelmän sisällä hallittavan kokonaistoiminnan vaikutukset näkyvät parantuneiden seurantatyökalujen lisäksi konkreetti­sesti monissa arjen toiminnoissa.

– Meillä kirjanpito ja palkanlas­kenta ovat omissa käsissä ja se puoli on helpottunut paljon. Lisäksi esimerkiksi ostotilaukset tehdään nykyään suoraan järjestelmästä. Meidän kokoisessa yrityksessä tilataan vuositasol­la aika mittava määrä tavaraa, joten helpottaa kummasti, kun sellainen pe­rusostotilaustaulukon täyttäminen ja lähettäminen tavarantoimittajille on jäänyt pois.

Suomen parasta kannattavuutta

Mitä tulee kannattavaan toimintaan, on LTU Group siinä Suomen ehdoton­ta kärkeä. Kannattavuuteen vaikutta­vat erityisesti toimintojen digitalisoi­minen ja tehokas töiden organisointi.

– Olemme pyrkineet digitalisoi­maan kaiken, mikä on järkevästi mahdol­lista. Toiminnanohjausratkaisullamme olemme saaneet kai­ken turhan pois ja ar­jen tehokkaammaksi. Meillä on tosi tehokas koneisto – voisi sanoa, että rakennus­alan tehokkaimpia. Jokainen tietää mitä tekee ja siihen löytyy hyvät työka­lut. Adminet tukee kannattavaa toimin­taa, sillä pystymme hyvin pitkälti teke­mään kaikki asiat yhdessä paikassa ja selainpohjaisuuden ansiosta jokaisella on tarvitsemansa työkalut käytössään missä tahansa. Jokainen hoitaa oman vastuualueensa Adminetissä ja saa kai­ken tarvitsemansa tiedon nopeasti ja helposti. Siitä arjen tehokkuus lyhykäi­syydessään tulee.

Adminetin merkitys toiminnan tehostamisessa näkyy konkreettisesti siinä, että liikevaihdon kasvusta huo­limatta hallinnon työmäärä on vähen­tynyt parin henkilötyövuoden verran.

– Näkyvin vaikutus on varmasti se, että pienemmällä toimihenkilömääräl­lä olemme päässeet isompaan liikevaih­toon. Meillä on nyt käytännössä kaksi hallinnon henkilöä vähemmän, vaikka liikevaihto kasvoi lähemmäs neljä miljoo­naa euroa viime vuonna. Tällä hetkellä hallinnossa työskentelee vain neljä hen­kilöä: itseni lisäksi työmaista vastaava tuotantopäällikkö, henkilöstöasioista ja palkanlaskennasta vastaava henkilö sekä kirjanpidosta ja taloushallinnosta vastaava henkilö. Yhtiön kokoon näh­den meillä on tosi kevyt organisaatio. Adminet mahdollistaa sen, että pys­tymme hoitamaan arjen tehokkaasti ja karsimaan päällekkäisyyksiä – ja se on kannattavuuden kannalta oleellista.

KUVA: Jyri Laitinen

 

 

Tutustu rakentamisen työkaluihin täältä!

Ohjelmistot rakentamiseen